26/08/2021

Informace pro rodiče k zahájení školního roku

Příchod do školy bude na začátku školního roku organizován pouze hlavním vchodem do budovy a to v normální čase 7:40 – 7:55.

Ranní i odpolední družina bude otevřena od 2.9. Více informací naleznete na následujícím odkazu: https://zsradlo.cz/skolni-druzina

Odpolední kroužky budou vypsány v průběhu září a jejich otevření a průběh bude podmíněn epidemickou situací.

Pohyb třetích osob po budově školy není omezen v prostoru tělocvičny a šaten. Prosíme rodiče, aby pohyb po budově školy dále omezili na minimum, případně informovali vedení školy.

Žákům nebo rodičům s příznaky infekčního onemocnění není vstup do budovy školy povolen.

Po příchodu do školy si žáci vydezinfikují nebo důkladně umyjí ruce mýdlem a teplou vodou.

Další informace o zahájení školního roku Vám pošlou třídní učitelé do Vašich emailových schránek.


Roušky

Ve společných prostorech školy platí pro všechny povinnost nosit roušky.

Když jsou žáci ve třídě usazeni v lavicích, roušky nosit nemusí. Povinnost nosit roušky neplatí také během stravování, anebo pohybu mimo budovu školy.

Při použití jednorázových roušek prosíme rodiče, aby dali dětem s sebou vždy alespoň jednu náhradní roušku.


Testování

Škola se rozhodla pro účely preventivního screeningového testování používat antigenní testy. Testování proběhne všech žáků 1.9. (Mimo žáků prvního ročníku, kteří se otestují až 2.9.), dále se žáci otestují 6.9. a 9.9.

Preventivní screeningové testování se netýká očkovaných dětí a dětí, u kterých nevypršela ochranná lhůta 180 dní od ŘÁDNĚ DIAGNOSTIKOVANÉHO A UKONČENÉHO onemocnění COVID-19.

Informace o nutnosti dalšího testování bude případně nařízena příslušnou KHS.

Pokud žák screeningové testování odmítne, bude muset (dle nařízení MZd) do ukončení screeningového testování (10.9.) nosit roušku po celou dobu vyučování, nebude smět zpívat, cvičit a pro konzumaci potravin mu bude vyčleněno oddělené místo.

Testování neprobíhá v ranní družině.

Rodičům prvňáčků nabízíme možnost účastnit se antigenního testování společně s žáky ve třídě. Pokud budou rodiče žáků vyšších ročníků chtít otestovat své děti sami, bude pro ně ráno vyhrazen prostor v tělocvičně.

Pokud budete chtít pro testování využít vlastní testy, je možné stejně jako na jaře vybírat ze seznamu státem schválených testů. Z organizačních důvodů je třeba PŘEDEM požádat vedení školy o schválení testování vlastním testem. Pokud konkrétní typ testu nemáte schválený vedením školy, žádost je k dispozici zde: https://zsradlo.cz/storage/app/media/uploaded-files/%C5%BD%C3%A1dost%20o%20testov%C3%A1n%C3%AD.pdf


Povinnosti školy

Škola je povinna se řídit mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, nařízeními vlády, stejně jako pokyny KHS.

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků příznaky infekčního onemocnění. V případě, že se u některého z žáků objeví příznaky respiračního onemocnění, budou o této situaci informováni jeho zákonní zástupci a žák vyčká do jejich příjezdu ve vyčleněné COVID místnosti.


Stravování

V provozu školní jídelny zůstanou nastavena stejná pravidla jako před prázdninami. Zvýšená hygiena provozu, rozestupy mezi strávníky a oddělené stravování jednotlivých tříd.

Seznam aktualit
Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2024.