03/05/2022

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává ZÁKLADNÍ ŠLKOLA RÁDLO, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán, ve smyslu ustanovení § 36, § 37, § 46, §165, odst. 2, písm. e) a v souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito registračními čísly:

registrační číslo

výsledek řízení

 01/2022

přijat

 02/2022

přijat

 03/2022

přijat

 04/2022

přijat

 05/2022

přijat

 06/2022

přijat

 07/2022

přijat

 08/2022

přijat

 09/2022

přijat

 10/2022

přijat

 11/2022

přijat

 12/2022

přijat

 13/2022

odklad


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Rádlo, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje.

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete také na vývěsce školy.

Mgr. Jan Šafránek
ředitel školy

Seznam aktualit
Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2024.